Back
คู่มือการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ
จัดทำคู่มือการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ กรอบการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ปัจจัยและเกณฑ์สำหรับการจำแนกสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรได้รับการฟื้นฟูเป็นลำดับแรก แนวทางและมาตรการการฟื้นฟูสภาพลุ่มน้ำแต่ละสภาพ แนวทางการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ
 
 
 
Share