Back
การประเมินสถานภาพ 25 ลุ่มน้ำหลักประเทศไทย
ครอบคลุมการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยและเกณฑ์สำหรับการจำแนกสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ แนวทางการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำ
 
 

การจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำและการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำ

 

ลำดับความสำคัญเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 25 ลุ่มน้ำหลักประเทศไทย

 
Share