Back
หลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย
ครอบคลุมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยที่ใช้ในการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ บทบาทและหน้าที่ของลุ่มน้ำ และโครงสร้างของลุ่มน้ำ
 
 

 
Share