Back

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ ซึ่งเน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและศักยภาพของพื้นที่ตามมาตรการการใช้ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยเน้นการดำเนินงานใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาซึ่งประกอบด้วยการจัดทำเกณฑ์ วิธีการและสร้างชุดตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อให้เป็นชุมชนและกิจกรรมต้นแบบในการปฏิบัติจริง และ 2) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความวิกฤติตามผลการประเมินสถานภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือและลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลาง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สมดุลและยั่งยืนตามหลักนิเวศทางธรรมชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1.9.2 สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและการป้องกันภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ การคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการดำเนินงานศึกษาโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลาง ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ จากผลการประเมินสถานภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

1. กิจกรรมการประเมินสถานภาพ

1) สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทาง มาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วนตามผลการประเมินสถานภาพ

2) ฐานข้อมูลและระบบประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง

3) โครงการนำร่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลางที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจำนวน 5 โครงการ

2. กิจกรรมการทำแผน

1) แผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความวิกฤติหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อย 3 แผน

เป้าหมายเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย

1. มีผลการประเมินสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 5 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี สะแกกรังและเจ้าพระยา) และลุ่มน้ำสาขาทั้งหมดของลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 650 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อเกณฑ์การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ และอย่างน้อย 250 คน ร่วมในการดำเนินโครงการนำร่อง

2. มีแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีความวิกฤติหรือจำเป็นเร่งด่วน 3 พื้นที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการฯ อย่างน้อยพื้นที่ละ 50 คน

Click ที่ข้อความด้านล่างเพื่อ Download

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. การประเมินสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง) ครอบคลุมงานประเมินสถานภาพ งานจัดทำระบบรวบรวมและประเมินผลสถานภาพลุ่มน้ำ และงานจัดทำโครงการนำร่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน       

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมงานต่อไปนี้

      2.1 คัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 พื้นที่

      2.2 วิเคราะห์และแต่งตั้งหรือจัดตั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำแผนฯ

      2.3 จัดทำข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ และเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบองค์กรการบริหารจัดการที่มีอยู่ และตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม

      2.4 วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่มีความวิกฤติอยู่ในพื้นที่ โดยใช้ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำในปี 2561 เป็นข้อมูลสนับสนุน

      2.5 จัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเสนอรูปแบบองค์กรการบริหารจัดการ

      2.6 ยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ

      2.7 จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อแผนปฏิบัติการฯ อย่างน้อยพื้นที่ละ 50 คน

      2.8 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำจากการรับฟังความคิดเห็น และจัดทำคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ