08.01.2018
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
30.05.2018
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (สัมมนาครั้งที่ 2) สรุปผลการศึกษา วันที่ 12 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี) วันที่ 13 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์) และ วันที่ 14 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ)
08.01.2018
การศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาพื้นที่
08.01.2018
การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
08.01.2018
การสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
08.01.2018
การจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการ