Back
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานในส่วนของการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับหลักการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และกำหนดทางการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ ทางธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักาณะของการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 1 ครั้ง จังหวัดชัยภูมิ 1 ครั้ง และจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในขอบเขตการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการด้วย
 
 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตาม...

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ก.ค. 2548)

     - แนวทางการมีส่วนของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

2) เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เป็นที่รับรู้อย่างชัดเจน และทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการและการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท

3) เปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นตลอดการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการได้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ประกอบด้วย 3 เวที ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถประมวลผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมดังกล่าว ได้ดังนี้

     - กำหนดกฎระเบียบให้ชัดเจนปลูกฝังประชาชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

     - ควรคำนึงถึงธรรมชาติเป็นหลักมีการร่างกฎระเบียบต่างๆ

     - ต้องมีการจัดระบบให้ดีต้องไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เสื่อมโทรมเร็วเกินไป

     - นำแนวคิดและรูปแบบจากต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ

     - เสนอให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

     - อยากให้มองนอกเหนือจากการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มองเรื่องการอนุรักษ์และความสมดุลของธรรมชาติไม่รบกวนสัตว์/ธรรมชาติ

     - ควรให้ชุมชมที่อยู่ติดพื้นที่มีส่วนร่วมและสำรวจความต้องการ

     - ในการออกแบบ วางผัง ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน

     - จัดวางแผนการท่องเที่ยวแบบต่อเนื่อง

     - เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มสัตว์ป่า เพิ่มรายได้

     - เร่งดำเนินการตามขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     - อาจต้องมีระบบบริหารจัดการในการกำกับดูแล ควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด

  

 
Share