Back
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานในส่วนของการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับหลักการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และกำหนดทางการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ ทางธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักาณะของการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 1 ครั้ง จังหวัดชัยภูมิ 1 ครั้ง และจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในขอบเขตการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการด้วย
 
 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตาม...

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ก.ค. 2548)

     - แนวทางการมีส่วนของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

2) เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เป็นที่รับรู้อย่างชัดเจน และทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการและการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท

3) เปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นตลอดการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการได้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ

 

 
Share