Back
การจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการ
การจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการ ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวคิดการบริหารจัดการ การจัดทำข้อเสนอแนะแผนงานส่งเสริมกิจกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประชุมรับฟังความคิดเห็น
 
 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วยการดำเนินงานศึกษา 4 ด้าน

 
Share