Back
การจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการ
การจัดทำข้อเสนอในการบริหารจัดการ ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวคิดการบริหารจัดการ การจัดทำข้อเสนอแนะแผนงานส่งเสริมกิจกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประชุมรับฟังความคิดเห็น
 
 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วยการดำเนินงานศึกษา 4 ด้าน

การสำรวจทัศนคติประชาชนในพื้นที่ศึกษา การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณค่าเฉพาะถิ่น ตลาดการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบแปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน รวมทั้งสิ้น 142 คน ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ

การสำรวจนักท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการศึกษาเชิงสำรวจและเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี โดยดำเนินการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

    • การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 คน

    • การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 59 คน

    • ข้อคิดเห็นของผู้นำชุมชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 25 คน

ประมวลผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใหสัมภาษณ์

   Ø ควรมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีชมรมปั่นจักรยานอำเภอลำสนธิ
   Ø กิจกรรมที่มีดีอยู่แล้ว ควรอยู่อย่างธรรมชาติ ถ้ามีกิจกรรมมากเกินไปเป็นการรบกวนธรรมชาติ
   Ø ปรับปรุงเส้นทางจากอำเภอลำสนธิถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
   Ø ควรมีโครงการหลากหลายกว่าเดิม
   Ø ปรับปรุงเส้นทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
   Ø ปรับปรุงเส้นทางจากสถานีรถไฟโคกคลีถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ระยะทาง 3 กิโลเมตร
   Ø ควรมีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน
   Ø มีพนักงานแนะนำนักท่องเที่ยว (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )
   Ø ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าปัจจุบัน
   Ø เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอลำสนธิสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
 
Share