Back
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (สัมมนาครั้งที่ 2) สรุปผลการศึกษา วันที่ 12 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี) วันที่ 13 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์) และ วันที่ 14 มิ.ย.2561 (พื้นที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ)
โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบแปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
 

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิเห็น (สัมมนาครั้งที่ 2) สรุปผลการศึกษาโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้เจ้้าพระยาป่าสัก กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด กิจกรรมย่อย สรวจ ออกแบบแปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Click ที่ภาพเพื่อ Download

กำหนดการ : วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ห้องศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Click ที่ภาพเพื่อ Download

                     วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.ณ โรงแรมนกยูงทอง & รีสอร์ท ห้องประชุม B ถนนคชเสนีย์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Click ที่ภาพเพื่อ Download

                     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไร่เอ๋ยฝุ่น หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Click ที่ภาพเพื่อ Download

 
Share