Back

ความเป็นมาโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ โดยตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง รวมเนื้อที่โดยประมาณ 1.1 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน หนึ่งในนั้น คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาของจังหวัด

จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบ แปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการ เรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางและแผนแม่บท รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการดำเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ สืบไป

วัตถุประสงค์

•  เพื่อจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

•  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

•  มีแผนแม่บท ผังแม่บท กรอบแนวทาง มาตรการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกาเพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินการศึกษา

•  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและพื้นที่เตรียมการผนวก รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนโดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 

• พื้นที่เตรียมการผนวก รวมทั้งพื้นที่  แนวกันชนโดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 

• พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เนื้อที่ 140,278 ไร่ แสดงพื้นที่รองรับโครงการศูนย์บริบาลช้างซับลังกา ระยะเร่งด่วน จำนวน 2,000 ไร่