Back

หลักการและเหตุผล

“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์       มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า มีประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เนื้อที่รวม 0.85 ตารางกิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลเป็นเลขานุการ ให้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยมีแนวทาง มาตรการ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลของจังหวัดสตูลดำเนินการไปอย่างถูกหลักการและมีเอกภาพ จึงเห็นควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บริเวณเมืองเก่าสตูล ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทเป็นกรอบแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

ผลผลิต : แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล

ผลลัพธ์ : เมืองเก่าสตูลมีแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ พร้อมกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมืองและประโยชน์สุขของประชาชน

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล ครอบคลุมพื้นที่เขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 และพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่าสตูล

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอหลักฐานข้อมูลเอกสาร ทั้งที่เป็นข้อมูล  ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ภาคสนามในด้านต่าง ๆ

2. วิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะ และคุณค่าที่มีความสำคัญ และมีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ศึกษา และศักยภาพของเมืองเก่า

3. ศึกษา ทบทวน สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ      และจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า ที่ครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะและรายละเอียดโบราณสถาน อาคาร แหล่งศิลปกรรม แหล่งธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ความแท้ดั้งเดิม ภัยคุกคาม สถานภาพของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

4. จัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล

5. จัดทำกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล

ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 270 วัน