Back

หลักการและเหตุผล

“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แล้วรวม 23 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล และคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าระนอง เนื้อที่รวม 1.67 ตารางกิโลเมตรตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าระนอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระนองดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองระนอง ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างามีประสิทธิภพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าระนอง ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมและยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองระนอง โดยการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพื้นที่

เป้าหมาย

ผลผลิต : แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษาและพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง

ผลลัพธ์ : เมืองเก่าระนอง ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้ได้ พร้อมกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์ของประชาชน

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง ครอบคลุมบริเวณภายในเขตพื้นที่เมืองเก่าระนอง เนื้อที่รวม 1.67 ตารางกิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าระนอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และนำเสนอหลักฐานข้อมูลเอกสารทั้งที่เป็นข้อมูล   ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ภาคสนามในด้านต่างๆ

2. วิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะ คุณค่าที่มีความสำคัญ มีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ศึกษา และศักยภาพของเมืองเก่า รวมถึงปัญหา และข้อจำกัดของพื้นที่

3. ศึกษา ทบทวน สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ      และจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าที่ครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะและรายละเอียดโบราณสถาน อาคาร แหล่งศิลปกรรม แหล่งธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ความแท้ดั้งเดิม ภัยคุกคา สถานภาพของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

4. จัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง

5. จัดทำกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่เมืองเก่าอื่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภารประชาชน

ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน 270 วัน