06.12.2018
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
25.10.2018
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
15.08.2018
แบบสำรวจภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.07.2018
แบบสำรวจการดำเนินการเกี่ยวกับพืช