Back
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีกำหนดเวลาดำเนินงาน จำนวน 270 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา ดังนี้