29.09.2016
เอกสารประกอบ และ Powerpoint (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับธันวาคม 2559)
02.11.2016
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
29.09.2016
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
29.09.2016
กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
29.09.2016
ภาพรวมของโครงการ
29.09.2016
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2559
29.09.2016
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2559
07.01.2017
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2559
29.09.2016
การประชุมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)