Back
การประชุมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (เวลา 09.00 - 12.30 น.) ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 2 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.กลย์วัฒน์  สาขากร รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 83 คน สรุปได้ดังนี้

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 

 
Share