Back
การประชุมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก)
ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 (เวลา 09.00 - 12.30 น.) ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2

ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี นายสมชาย  ทรงประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.กลย์วัฒน์  สาขากร รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 76 คน สรุปได้ดังนี้

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 
Share