Back
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2559
ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 (เวลา 13.30 - 16.30 น.) ณ ห้องประชุมครีสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2559 ในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 สรุปได้ดังนี้

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 

 
Share