Back
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2559
ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (เวลา 13.30 - 16.30 น.) ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 
 

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2559 ในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 สรุปได้ดังนี้

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 

 
Share