Back
การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2559
ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 (เวลา 13.30 - 16.30 น.) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 
 

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2559 ในกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะทำงานกำกับด้านวิชาการภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 สรุปได้ดังนี้

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 

 
Share