Back
กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานที่สำนักงานฯ จัดตั้งขึ้น และจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน) ในทุกสาขา (6 สาขา) และทุกภูมิภาคของประเทศ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)
 
 

ในดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาคของประเทศต่อแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้ยกร่างขึ้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในแต่ละครั้งทั้งในระดับคณะทำงานที่สำนักงานฯ จัดตั้งขึ้น และจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน) ในทุกสาขา (6 สาขา) และทุกภูมิภาคของประเทศ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) ต่อแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้ยกร่างขึ้น รวมถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ Best practices ที่ได้รวบรวมศึกษา รวมจัดประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่ จัดประชุมสำหรับคณะทำงานฯ 1 ครั้ง และจัดประชุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องฯ ในภูมิภาค 5 ครั้ง

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ในทุกภูมิภาคของประเทศ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

Click ...เพื่อดูรายละเอียด

 
Share