13.07.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) ในจังหวัดสงขลา (จังหวัดนำร่อง) ระหว่างวันที่ 18-19 และ 31 ก.ค. 2561
03.04.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-3 พ.ค. 2561