07.11.2018
เอกสารและรายงานโครงการ
12.09.2018
รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report)
27.08.2018
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
13.07.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) ในจังหวัดสงขลา (จังหวัดนำร่อง) ระหว่างวันที่ 18-19 และ 31 ก.ค. 2561
03.04.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-3 พ.ค. 2561