Back
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-3 พ.ค. 2561
สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในระดับจังหวัด และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

Click ที่ภาพหรือข้อความเพื่อ Download

                         Download

                        

                         ครั้งที่ 1 :  ภาคกลาง จ.นครปฐม (20 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 2 :  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (23 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 3 :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (26 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 4 :  ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี (30 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 5 :  ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จ.สงขลา (3 พฤษภาคม 2561) Download

                       

                         ครั้งที่ 1 :  ภาคกลาง จ.นครปฐม (20 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 2 :  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (23 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 3 :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (26 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 4 :  ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี (30 เมษายน 2561) Download

                         ครั้งที่ 5 :  ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จ.สงขลา (3 พฤษภาคม 2561) Download

                        

                                

                        
 

 
Share