Back
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) ในจังหวัดสงขลา (จังหวัดนำร่อง) ระหว่างวันที่ 18-19 และ 31 ก.ค. 2561
สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ในจังหวัดสงขลา (จังหวัดนำร่อง) ระหว่างวันที่ 18-19 และ 31 ก.ค. 2561

Click ที่ภาพหรือข้อความเพื่อ Download

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเตรียมแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ปี พ.ศ.2561-2564 มาประชุมในวันดังกล่าวด้วย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน จังหวัดสงขลา

                         Download

                         Download

                         Download

                               

                         Download

                                 

                         Download

                                 

                          Download

 
Share