Back
สื่อประกอบการประชุม
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
 
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาสถานการณ์ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

     วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Click ที่ภาพเพื่อ Download

 

 

2. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ ร่าง แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)

     วันที่ 8 -10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Click ที่ภาพเพื่อ Download

Click ที่ภาพเพื่อ Download

 
Share