Back
Powerpoint
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
 
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาสถานการณ์ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Click ที่ภาพเพื่อ Download

  

Click ที่ภาพเพื่อ Download

 
Share