19.09.2018
เอกสารเผยแพร่
19.09.2018
ภาพรวมโครงการ
19.09.2018
รายละเอียดโครงการ ตอน 1
19.09.2018
รายละเอียดโครงการ ตอน 2
19.09.2018
การมีส่วนร่วมของประชาชน
19.09.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ตอน 1 และ ตอน 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
24.12.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารูปแบบทางหลวงของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ตอน 1 (ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2561) และ ตอน 2 (ช่วงวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2562)
30.01.2019
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ตอน 1 และ ตอน 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
23.07.2019
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ตอน 2 (ช่วงวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2562)