Back

       

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และได้รับอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2540 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายสำคัญรวม 3 เส้นทาง เพื่อรองรับความเจริญดังกล่าว ได้แก่ 1.) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย พัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 31 กิโลเมตร 2.) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร และ 3.) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณ ปี พ.ศ. 2563 และางแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอีกหลายเส้นทาง รวมถึงเส้นทางสายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) นับเป็นเส้นทางเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอีกหนึ่งเส้นทาง

กรมทางหลวงจึงมีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ระยะทาง 83 กิโลเมตร เพื่อให้เตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างต่อไป โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายดังกล่าว เป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ต่อเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย อ.บางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษได้มาตรฐานสากลและมีความทันสมัย สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะทำให้เกิดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรองรับการขนส่งต่างๆ จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายในสหภาพเมียนมาร์ โดยทางหลวงพิเศษสายนี้จะมีการออกแบบให้มีระบบเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) และมีระบบอำนวยการจราจรและความปลอดภัยต่างๆ อีกทั้งจะต้องออกแบบเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สองฝั่งทางหลวงพิเศษด้วย

การดำเนินการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนี้ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และยังอาจมีผลกระทบต่อสภาพสังคม วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ มาจนถึงขั้นตอนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ซึ่งจากการศึกษาความเหมาะสมฯ ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการที่สำคัญเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับการยอมรับและความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความต่อเนื่องกันทั้งในส่วนของผลการศึกษา แนวเส้นทางโครงการ และการออกแบบรายละเอียดรูปแบบการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมต่อไป