Back

 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนระหว่าง โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย และ ถนนเชื่อมต่อตรงบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้กับถนนกาญจนาภิเษก 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-  เพื่อศึกษาเส้นทางถนนที่เหมาะสมเพื่อเสริมโครงข่ายคมนาคม

   ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-  เพื่อศึกษาแนวทางเลือก และกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม

   พร้อมจัดทำแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) ของ

   การเชื่อมต่อโครงข่ายถนนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

   กับถนนกาญจนาภิเษก

-  เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม

   และสิ่งแวดล้อม ของโครงการ

-  เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานด้านการมี

   ส่วนร่วมของประชาชน

 

 

  

ขอบเขตการดำเนินงาน

งานส่วนที่ 1 : งานศึกษาทางเลือกของโครงการและงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

   - งานทบทวนการศึกษาและแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
   - งานศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
   - งานศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
   - งานศึกษากำหนดทางเลือกและรูปแบบเบื้องต้นของโครงการ
   - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานส่วนที่ 2 :  งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการและงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   - งานศึกษาด้านวิศวกรรม

   - งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการและรูปแบบการลงทุน

   - งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนระหว่างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย และถนนเชื่อมต่อตรงบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้กับถนนกาญจนาภิเษก กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน โดยมีขอบเขตการศึกษาตามที่กำหนดในรายการข้อกำหนด (TOR) ทั้งนี้ ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาของโครงการ เริ่มจากการศึกษาทบทวนผลการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพื้นที่โครงการ การศึกษาทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของทางเลือกต่างๆ การศึกษาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมด้วยการเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม การจราจรและขนส่ง เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมได้แล้วจะนำไปทำการศึกษาด้านวิศวกรรมและการออกแบบเบื้องต้น และศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาจะจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นำมาใช้กับการศึกษาต่อไป

                   ขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาโครงการ