Back

หลักการและเหตุผล

การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือพื้นที่ที่เป็นชนบทและเกษตรกรรมในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทาให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์ในทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารพื้นที่ที่สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ มีความสอดคล้อง และลดความสับสน การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการตัดสินใจ ในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมหรือขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงต่อไปอีก 5 ปี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ประกาศเป็นกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานี ยังขาดบุคลากรและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจ้างสถาบันการศึกษาหรือที่ปรึกษาภาคเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม สามารถดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตผังเมืองรวมจนประกาศใช้บังคับได้ต่อไป

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานีผู้ซึ่งรับถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจด้านผังเมืองของผังดังกล่าว จะต้องเร่งดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการจัดเก็บและจัดทาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร รวมทั้งโครงการด้านคมนาคมและขนส่งอย่างเป็นระบบ สาหรับการตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองและชุมชน ซึ่งต้องดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เหมาะสมต่อไป

2. เพื่อดาเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินงานด้านผังเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

3. เพื่อจัดทาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตาม มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์นโยบายภาครัฐที่สำคัญ ข้อมูลทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคมและประชากร บทบาทของพื้นที่ ศักยภาพ ข้อจากัดและปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน

4. เพื่อให้ได้ผังกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สาหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในอนาคต

5. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทากรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการที่จะดาเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวง และตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี มีพื้นที่ประมาณ 126.73 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเทศบาลและตำบลต่างๆ

    - อำเภอคลองหลวง (บางส่วน) ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง

    - อำเภอธัญบุรี (บางส่วน) ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต โดยอ้างอิงขอบเขตวางผังตามเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง

    1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างน้อยตามหัวข้อในระดับกลุ่มเมือง (Cluster Urban) ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่โครงการ

    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ

2. การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

    2.1 การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

    2.2 วางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 510 วัน